Ko-med
81 888 63 33
Język: PL / EN

Centrum

Nowy projekt w ramach RPO WL 2007-2013

Projekt „Marek Konieczny – zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie drogą do wzrostu konkurencyjności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 1 „Przedsiębiorczość i innowacje”, Działanie 1.2 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw”.

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano wprowadzenie m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej poprzez zakup kompleksowego systemu informatycznego. Nowy program medyczny daje szerokie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem na różnych poziomach działań. Na poziomie typowo medycznym umożliwia stworzenie cyfrowej bazy danych informacji medycznych, zaś na poziomie administracyjnym pozwala na planowanie pracy personelu, kontrolę wykorzystania gabinetów, umawianie wizyt. Dodatkowo program ułatwi komunikację z pacjentem poprzez SMS-owe przypomnienie o wizytach i możliwość umawiania wizyt przez stronę WWW.

Zostaną wprowadzone dwie nowe usługi do oferty medycznej: badanie USG jamy brzusznej oraz zabieg inhalacyjny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.